Tag: what is switch

Basics Of Computer Networking

ଖୋଲା ସିଷ୍ଟମ୍:ଏକ ସିଷ୍ଟମ ଯାହା ନେଟୱର୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ | ବନ୍ଦ ସିଷ୍ଟମ୍:ଏକ ସିଷ୍ଟମ ଯାହା ନେଟୱର୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ…